Privacy

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 14-05-24

Amsterdam Dance Centre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we?

Amsterdam Dance Centre kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Amsterdam Dance Centre en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Amsterdam Dance Centre verstrekt. Amsterdam Dance Centre kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Amsterdam Dance Centre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of u een aanbiedingen te doen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Amsterdam Dance Centre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Amsterdam Dance Centre zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Amsterdam Dance Centre verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Amsterdam Dance Centre worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Amsterdam Dance Centre gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amsterdamdancecentre.nl . Amsterdam Dance Centre zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Amsterdam Dance Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingeninfo@amsterdamdancecentre.nl.

 

 

Privacy ENG

Privacy Policy
Last updated on 14-05-24

Amsterdam Dance Centre places great value on the protection of your personal data. In this privacy policy, we aim to provide clear and transparent information on how we handle personal data.

What data do we collect?
Amsterdam Dance Centre may process personal data about you, either because you use the services of Amsterdam Dance Centre, or because you provide this information to Amsterdam Dance Centre when filling out a contact form on the website. Amsterdam Dance Centre may process the following personal data:

 • First and last name
 • Gender
 • Date of birth
 • Address details
 • Phone number
 • Email address
 • Bank account number
 • Other personal data that you actively provide, for example, by creating a profile on this website, in correspondence, and by phone.

Why do we need your data?
Amsterdam Dance Centre processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Sending newsletters and/or offering you deals
 • Being able to call or email you if necessary to provide our services
 • Informing you about changes to our services and products

Amsterdam Dance Centre also processes personal data when we are legally obliged to do so, such as data required for our tax return.

How long do we keep your data?
Amsterdam Dance Centre will not retain your personal data longer than strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. Your data will not be retained for more than one year if no agreement is reached with you.

Sharing with others
Amsterdam Dance Centre will only provide your personal data to third parties if necessary for the performance of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

Tracking website visits
General visitor data is kept on the website of Amsterdam Dance Centre, including the IP address of your computer and the time of retrieval, and data that your browser sends. This data is used for analyses of visitor and click behavior on the website. Amsterdam Dance Centre uses this information to improve the functioning of the website. This data is anonymized as much as possible and is not provided to third parties.

Accessing, correcting, or deleting data
You have the right to access, correct, or delete your personal data. You can send a request for access, correction, or deletion to info@amsterdamdancecentre.nl. Amsterdam Dance Centre will respond to your request as soon as possible, but no later than within four weeks.

Security
Amsterdam Dance Centre takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications, please contact info@amsterdamdancecentre.nl.

This website uses cookies

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our website traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. These partners may combine this information with other information that you have provided to them or that they have collected based on your use of their services.