Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amsterdam Dance Centre

geldig vanaf 15 mei 2024

Artikel 1:

Abonnementen

met een ADC abonnement kan je onbeperkt alle lessen volgen van het volwassen rooster, met uitzondering van de ‘cursussen’. 

Abonnementen zijn alleen online aan te schaffen.

1.a. Een klant die in het bezit is van een abonnement kan aan alle lessen (disciplines) deelnemen m.u.v. de separaat aangeboden afgebakende cursussen waarvoor in de regel een aparte leskaart wordt aangeboden

1.b. Het ADC- abonnement, heeft meerdere varianten :

* 3 maanden geldig locatie Centrum + IJburg

* 6 maanden geldig locatie Centrum + IJburg 

* 6 maanden IJB alleen geldig op locatie IJburg

* 1 jaar geldig locatie Centrum + IJburg

Abonnementen kunnen op elke gewenste dag van de maand ingaan.

Abonnementen stoppen automatisch na 6 maanden of een jaar na de aanschafdatum (afhankelijk van het gekozen abonnement).

ABO PRIJZEN + BETALINGEN

1.c

3 maanden betaling in 1x € 295

6 maanden in 6 termijnen van €   75  

(1e en 6e termijn pro rato)

of 

betaling in 1x (halve maand gratis) € 415

6 maanden IJB 6 termijnen van €   61 

(1e en 6e termijn pro rato)

of 

betaling in 1x (€ 30,- korting) € 336

1 jaar 12 termijnen van €   65

(1e en 12e termijn pro rato)

of 

betaling in 1x (1 maand gratis) € 715

1.d. Alle termijnen worden op basis van vooruit betaling middels automatische incasso voldaan.

Voor deze automatische incasso dient de klant in het bezit te zijn van een geldig IBAN bankrekening nummer. 

1.e. Alle abonnementen afgesloten op de 2e t/m de 31ste dag van de maand, betalen een pro rato bedrag bij aanmelding.

De eerste automatische incasso wordt rond de eerste dag van de opvolgende maand, geïncasseerd.

1.f. Bij mislukte incasso sturen wij je een herinneringsmail met het verzoek alsnog de termijn betaling te voldoen door op de ‘betaal verzoek ‘ knop  te drukken die terug te vinden is in deze herinnering mail. 

Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.  Indien u in gebreke blijft geven wij de administratie zonder verdere aankondiging uit handen aan het incassobureau. Het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de abonnee houder.   

1.g Bij onrechtmatige terugboekingen brengen wij de € 10,- administratie kosten, die ons door de bank worden opgelegd, bij de abonnee in rekening op de daaropvolgende maandtermijn.

Bij herhaaldelijke terugboekingen wordt € 25,- boete in rekening gebracht en wordt het abonnement per direct geblokkeerd.

1.h Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt de Amsterdam Dance Centre-account geblokkeerd en kan de abonnee geen lessen volgen op geen enkele ADC-vestiging. ADC behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met de abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.  

1.i. Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

1.j. ADC behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, herhaaldelijke bouncen van de maandtermijnen of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager, een abonnement te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnementsperiode, is per beëindigingdatum direct verschuldigd en opeisbaar. 

(tijdelijke) stopzetting Abonnement? 

1.k.1. Tussentijdse stopzetting/ beëindiging is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. een tijdelijke stopzetting in de situatie omschreven onder art. 1.k.2 

1.k.2. In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, worden stopgezet. Deze Tijdelijke Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. In geval van tijdelijke stopzetting wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de tijdelijke stopzetting opgeschort. Tijdelijke stopzetting gaat alleen per hele maand.

1.k.3. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk, verhuizing, zwangerschap of vakantie of het stoppen met lesgeven van een bepaalde docent, geeft geen recht op tijdelijke stopzetting of beëindiging van het abonnement als bedoeld in dit artikel.

Artikel 2.

LES KAARTEN PRIJZEN

2.a Leskaarten worden in meerdere varianten aangeboden en kunnen zowel online als aan de balie aangeschaft worden.

1 les kaart:  € 22,50

– 1 maand  geldig vanaf dag van aanschaf 

–  geldig op alle locaties van het ADC

5 lessen kaart:  €  90

– 2 maanden  geldig vanaf dag van aanschaf 

–  geldig op alle locaties van het ADC

10 lessen kaart:  € 150

-3 maanden geldig vanaf dag van aanschaf

– geldig op alle locaties van het ADC

1 maand unlimited classes: € 190 -1 maand geldig vanaf dag van aanschaf

– geldig op alle locaties van het ADC

Cursuskaart:

-geldig voor een aaneengesloten aantal weken

 voor 1 bepaalde les.

2.b  De ADC les kaart kan op elk gewenst moment ingaan. Na het verstrijken van de looptijd vervallen de het eventueel resterende credits/lessen op de kaart. 

2.c. Verlengingen en/of tijdelijke stopzettingen op een leskaart is niet mogelijk, ook niet in geval van blessure. De les kaart is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar op een andere persoon. 

2.d. Restitutie op resterende lessen wordt niet verleend of gehonoreerd. 

 Artikel 3. 

Tariefwijzigingen en toeslagen

3.a. ADC behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijziging worden middels de website en middels aankondigingen in de studio, @ 2 weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt. Voor de lopende abonnementen en leskaarten worden de prijzen niet gewijzigd gedurende de gecontracteerde looptijd.

3.b. ADC behoudt zich het recht voor om een toeslag per les te berekenen gedurende een bepaalde periode(s) per jaar. Tenminste 1 maand voor de periode worden de klanten hiervan in kennis gesteld middels een vermelding op de website en eventuele roosterfolders. 

Toeslagen gelden ook voor abonnementhouders en leskaarten.

 

 

Artikel 4.

Openingstijden

4.a. ADC behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.  

4.b. Op officiële en erkende feestdagen zijn de ADC-vestigingen gerechtigd gesloten te zijn.  

4.c. ADC behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade, verhuizing, of andere onvoorziene situaties. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen.

4.d. In het geval het ADC voor een aaneengesloten periode, langer als 1 maand gesloten is, worden lopende les kaarten verlengd met een evenredige periode. Restituties zijn uitgesloten.

4.e. In het geval het ADC voor een aaneengesloten periode langer als 1 maand gesloten is, zal het ADC een FREEZE situatie aanbieden aan zijn abonneehouders. De FREEZE condities worden omschreven in de ‘ad Freeze’. 

4.f. Indien de abonnee houder niet reageert op de eerste aanbieding om te FREEZEN stemt deze ermee in dat de maandelijkse termijn betalingen doorlopen.

Artikel 5. 

Lessen

5.a.. ADC behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Annulering geschiedt middels notificatie in de email box van onze app en/of in de agenda van de app en/of middels social media.

5.b. Het lesrooster wordt gepubliceerd op de website en in onze app. ADC behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen. 

Artikel 6.  

Risico en aansprakelijkheid

6.a. Deelnemen aan- of het volgen van een les of cursus en/of activiteiten van welke aard ook, bij ADC, is geheel voor eigen risico van het lid.  

6.b. ADC, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van ADC handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.  

6.c. ADC, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van ADC handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.  

6.d. Iedere klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ADC, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten. 

6.e. ADC is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde email aan de klant, door onjuiste of veranderde emailadressen van geadresseerde.

   

Artikel 7.

HET BOEKEN van LESSEN

7.1. ONLINE BOEKEN
Alle leskaarten en abonnementen kunnen online aangeschaft en ingeboekt worden

 • Er kan 14 dagen van te voren geboekt worden.  
 • Er geldt een maximum op het aantal boekingen die online gedaan kunnen worden per les.

7.2. Na het online aanmaken van een inlog profiel dien de klant een profiel foto te uploaden. Dit is een eenmalige handeling en kan nadien niet meer gewijzigd worden. Indien er geen foto wordt geüpload wordt er aan de balie van het ADC op je eerste bezoek aan de studio een foto gemaakt ter identificatie. 

7.3. Alle online geboekte lessen dienen voor aanvang van de les aan de balie ‘ingecheckt’ te worden. Indien je niet geïdentificeerd kan worden door de foto in ons systeem, wordt je de les geweigerd. Bij fraude gebruik van de persoonsgebonden leskaarten of abonnementen wordt er een boete van € 100,- opgelegd en wordt de leskaart verwijderd zonder recht op restitutie.  

7.4. AAN DE BALIE VAN HET ADC

Alle leskaarten kunnen aan de balie aangeschaft worden

 • losse lessen alleen voor dezelfde dag en bij beschikbaarheid
 • alleen pin betaling mogelijk
 • er geldt een maximum op het aantal leerlingen per les 

  

Artikel 8.

 Huis+ gedragsregels

8.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huis en gedragsregels van ADC en hiernaar te handelen.  

8.2. De algemene voorwaarden en de huisregels van ADC zijn vermeld op de website www.amsterdamdancecentre.nl en zijn bij de balie van ADC op te vragen. 

8.3 Geluids-en beeldopnames
Tijdens de lessen kunnen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt, ook van het publiek. Als je aanwezig bent bij de lessen, stem je ermee in dat je op beeld- en/ of geluidsdragers kunt worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9. 

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

9.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ADC aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

9.2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en ADC, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ADC-hoofdvestiging is gevestigd.  

9.3. Door aanschaf van leskaarten of abonnementen verklaart de klant de algemene voorwaarden en de huis en gedragsregels van ADC te kennen en te accepteren. 

9.4. ADC is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en of algemene voorwaarden gelden per direct en voor iedereen. 

Versie 15 mei 2024

Ad ‘HOE ONLINE gereserveerde lessen te Annuleren ‘

 • Log in op je ADC Profiel
 • klik op ‘Boekingen’ bovenin de menubalk
 • achter je geboekte les zie je rechts ‘Afmelden’. Door hierop te klikken annuleer je je geboekte les en krijg je je credit weer terug.
 • Heb je een les geboekt met je abonnement dan kan je tot 4 uur voor aanvang van de les de les weer annuleren. Annuleer je te laat of je komt niet opdagen  dan brengt het ADC € 10,- boete in rekening. Deze € 10,- wordt automatisch mee geïncasseerd met de eerstvolgende termijn betaling.
 • Heb je een les geboekt met een leskaart (classcard) dan kan je tot 4 uur voor aanvang van de les de les weer annuleren. Het saldo (les/knip) wordt weer bijgeschreven op je leskaart. Annuleer je te laat of je komt niet opdagen dan ben je de les/ knip kwijt. 

Terms and Conditions

General Terms and Conditions Amsterdam Dance Centre

valid from 15 May 2024

Article 1:

Subscriptions

with an ADC subscription you can follow all classes of the adult schedule without restriction, with the exception of the ‘courses’.

Subscriptions can only be purchased online.

1.a. A customer who has a subscription can participate in all lessons (disciplines) with the exception of the separately offered demarcated courses for which a separate lesson card is usually offered.

1.b. The ADC subscription has several variants :

* 3 months location Centrum + IJburg

* 6 months location Centrum + IJburg 

* 6 months IJB location IJburg

* 1 year location Centrum + IJburg

Subscriptions can start on any day of the month.

Subscriptions automatically stop after 6 months or a year after the purchase date (depending on the chosen subscription).

ABO PRICES + PAYMENTS

1.c.

3 months payment in 1x € 295

6 months in 6 installments of  €   75  

(1st and 6th term pro rata)

or 

payment in 1x (half month free) € 415

6 months IJB 6 installments of €   61 

(1st and 6th term pro rata)

or 

payment in 1x (€ 30,- discount) € 336

1 year 12 installments of €   65

(1st and 12th term pro rata)

or 

payment in 1x (1 month discount) € 715

1.d. All installments are paid in advance by direct debit.

For this direct debit, the customer must be in possession of a valid IBAN bank account number.

1.e. All subscriptions taken out on the 2nd to the 31st day of the month, pay a pro rata amount upon registration.

The first direct debit will be collected around the first day of the following month.

1.f. In the event of a failed direct debit, we will send you a reminder email with the request to pay the instalment by pressing the ‘payment request’ button included in the reminder mail.

In the event that two instalments in a row cannot be collected, a block will be placed on the subscription and an administration fee of € 15 will be charged.  If you remain in default, we will hand over the administration to the collection agency without further notice. The full remaining amount of the outstanding instalments will be immediately due and payable and handed over for collection. All costs arising from this shall be borne by the subscriber.

1.g In the event of unlawful chargebacks, we will charge the subscriber the € 10 administration fee imposed on us by the bank on the following monthly instalment.

In case of repeated chargebacks, a € 25 penalty will be charged and the subscription will be blocked immediately.

1.h As long as the payment obligation has not been met, the Amsterdam Dance Center account will be blocked and the subscriber cannot follow lessons at any ADC location. ADC reserves the right to terminate the agreement with the subscriber with immediate effect in the event of payment arrears, without the payment obligation lapses. The subscription fee for the remaining part of the relevant subscription after termination is immediately due and payable on the date of termination.

1.i. Subscriptions are personal and not transferable to third parties.

1.j. ADC reserves the right to terminate a subscription at the direction of the location manager in the event of serious or repeated violations of the house rules, repeated bouncing of the monthly installments or other unacceptable behavior. The contribution for the remaining part of the relevant subscription period after termination is immediately due and payable on the termination date.

(temporary) cancellation of Subscription?

1.k.1. Premature discontinuation/termination is not possible for any subscription, with the exception of a temporary discontinuation in the situation described under art. 1.k.2

1.k.2. In case of long-term injury or illness (longer than 30 days), the subscription can be stopped once during the term, temporarily, up to a maximum of three months. This Temporary Suspension is only possible after submitting a doctor’s statement or other plausible evidence and cannot be granted retroactively. In the event of temporary suspension, the end date of the subscription is extended by the duration of the temporary suspension and the financial obligation is suspended for the duration of the temporary suspension. Temporary suspension only applies per whole month

1.k.3. Absence in connection with study, internship, work, relocation, pregnancy or vacation or the termination of teaching of a particular teacher does not entitle to temporary suspension or termination of the subscription as referred to in this article.

Article 2.

CLASS TICKET PRICES

2.a Class cards are offered in several variants and can be purchased both online and at the counter.

1 class card: € 22.50

– Valid for 1 month from the day of purchase

– valid at all locations of the ADC

5 classes card: € 90

– Valid for 2 months from the day of purchase

– valid at all locations of the ADC

10 classes card: € 150

-Valid for 3 months from day of purchase

– valid at all locations of the ADC

1 month of unlimited classes: € 190 

– valid for 1 month from the day of purchase

– valid at all locations of the ADC

Course card:

-valid for a consecutive number of weeks

  for 1 particular lesson.

2.b The ADC class card can be used at any time. At the end of the term, any remaining credits/classes on the card will expire. 

2.c. Extensions and/or temporary cancellations on a class card is not possible, not even in case of injury. The class card is personal and cannot be transferred to another person.

2.d. Refunds on remaining classes will not be granted or honored.

  Article 3.

Rate changes and surcharges

3.a. ADC reserves the right to change rates in the interim. Price changes will be announced via the website and through announcements in the studio, @ 2 weeks prior to the price change. For the current subscriptions and lesson cards, the prices will not be changed during the contracted term.

3.b. ADC reserves the right to charge a surcharge per class during a certain period(s) per year. Customers will be informed of this at least 1 month before the period by means of a mention on the website and any schedule folders.

Surcharges also apply to subscription holders and class cards.

Article 4.

Opening hours

4.a. ADC reserves the right to change opening hours.

4.b. The ADC branches are entitled to be closed on official and recognized holidays.

4.c. ADC reserves the right to be closed for an “acceptable period” in the event of fire, water damage, relocation, or other unforeseen circumstances. In this case, the member cannot derive any rights to dissolve or suspend his installment payment obligations.

4.d. In case the ADC is closed for a consecutive period longer than 1 month, current class cards will be extended by a proportional period. Refunds are excluded.

4.e. In case the ADC is closed for a consecutive period longer than 1 month, the ADC will offer a FREEZE situation to its subscriber holders. The FREEZE conditions are described in the ‘ad Freeze’.

4.f. If the subscriber does not respond to the initial offer to FREEZEN, the subscriber agrees that the monthly installment payments will continue.

Article 5.

classes

5.a.. ADC reserves the right to cancel classes. Cancellation is done by notification in the email box of our app and/or in the agenda of the app and/or via social media.

5.b. The class schedule is published on the website and in our app. ADC reserves the right to change the class schedule at any time.

Article 6.

Risk and Liability

6.a. Participation in or following a class or course and/or activities of any kind at ADC is entirely at the member’s own risk.

6.b. ADC, the management, other employees and/or other persons acting on behalf of ADC do not accept any liability for material or immaterial damage as a result of accident or injury to the member and/or third parties, arising in any way whatsoever.

6.c. ADC, management, other employees and/or other persons acting on behalf of ADC do not accept any liability for damage, loss or theft of property of the member and/or third parties.

6.d. Each customer is liable for damage caused to property of ADC if this damage is due to the negligence and/or fault of the customer.

6.e. ADC is not liable for non-receipt of email sent to the customer, due to incorrect or changed email addresses of the addressee.

   

Article 7.

BOOKING CLASSES

7.1. BOOK ONLINE

All class cards and subscriptions can be purchased and booked online

You can book 14 days in advance.

There is a maximum on the number of bookings that can be made online per class.

7.2. After creating a login profile online, the customer must upload a profile photo. This is a one-time operation and cannot be changed afterwards. If no photo is uploaded, a photo will be taken at the ADC desk on your first visit to the studio for identification purposes.

7.3. All classes booked online must be ‘checked in’ at the desk before the start of the class. If you cannot be identified by the photo in our system, you will be refused the class. In case of fraudulent use of personal class cards or subscriptions, a fine of € 100 will be imposed and the class card will be removed without the right to a refund.

7.4. 

AT THE DESK OF THE ADC

All class cards can be purchased at the desk

Single class only for the same day and upon availability

only pin payment possible

there is a maximum on the number of students per class  

Article 8.

  House+ rules of conduct

8.1. The member is expected to be aware of ADC’s house rules and rules of conduct and to act accordingly.

8.2. The general terms and conditions and house rules of ADC are listed on the website www.amsterdamdancecentre.nl, has been send to you with every booking you make and can be requested at the ADC desk.

8.3 Sound and image recordings

Video and audio recordings may be made during the lessons, including those of the audience. If you attend the classes, you agree that you can be recorded on image and/or sound carriers and that these images can be made public. You cannot derive any rights from this.

Article 9.

Terms and conditions and applicable law

9.1. Dutch law applies exclusively to these terms and conditions and all agreements entered into by or with ADC.

9.2. Disputes arising from the agreement between the member and ADC will be settled by the competent court in the district where the ADC head office is located.

9.3. By purchasing class cards or subscriptions, the customer declares to know and accept the general terms and conditions and the house and rules of conduct of ADC.

9.4. ADC is entitled to change the house rules and general terms and conditions. Changed house rules and/or general terms and conditions apply immediately and to everyone.

Version May 15, 2024

Ad ‘HOW TO CANCEL ONLINE RESERVED CLASSES’

Log in to your ADC Profile

click on ‘Bookings’ at the top of the menu bar

behind your booked class you will see ‘Annuleer’ on the right. By clicking on this you cancel your booked class and you will get your credit/class back.

If you have booked a class with your subscription, you can cancel the lesson up to 4 hours before the start of the class. If you cancel too late or you don’t show up

 • , the ADC will charge a €10 fine. This € 10 will automatically be collected with the next instalment payment.

If you have booked a class with a class card, you can cancel the class up to 4 hours before the start of the class. The balance (class/cut) will be credited to your class card. If you cancel too late or you do not show up, you will lose the class/cut.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This website uses cookies

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our website traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. These partners may combine this information with other information that you have provided to them or that they have collected based on your use of their services.